> IGCP 665

Integrated modeling system

Oct.12,2018
Research and development of integrated modeling system for key belt of black soil
Director: Chen shengbo, Wang Lei, Shawn Laffan
Members: Chen, Wang Lei, Shawn Laffan, Geng Xiaoyuan, Timothy Filley, Igor Savin, Bohdan Slobodian
Contact: Chen shengbo
Special report专题报道