> IGCP 665

Long-term observation base construction

Oct.12, 2018
Long view base construction of black soil key belt regions
Director: zhang bin, Steven Banwart, Timothy Filley
Members: zhang bin, Timothy Filley, Steven Banwart, Wang Lei, Chen shengbo, liu guodong, liu ka
Contact: liu kai
Special report专题报道